ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Α. Ικανοποίηση οικονομικών αιτημάτων
Αιφνιδίως ικανοποιήθηκαν πολύχρονα αιτήματα χρηματοδότησης για έργα στους δήμους.


Β. Δάνειο από το Παρακαταθηκών και Δανείων.
Νόμος για δυνατότητα δανειοδότησης των δήμων από το Παρακαταθηκών και Δανείων. (Π.Δ. 169/2013-ΦΕΚ 272/Α/13.12.2013 pdf)

Θα πρέπει οι δήμοι να βάλουν υποθήκη περιουσία του δήμου για να πάρουν δάνειο με τόκο.

Η κυβέρνηση λοιπόν προτείνει στους δημάρχους να αγνοήσουν την χορήγηση άτοκων κεφαλαίων χωρίς εγγυήσεις από το Παγκόσμιο Ταμείο με εγγυητή τον Έλληνα Αρτέμη Σώρρα και να δανειστούν από τον τοκογλύφο Ρότσιλντ (μέσω Εθνικής Τράπεζας και Ταμείου Παρακαταθηκών τα οποία του ανήκουν) με εγγυήσεις την πλήρη αφαίμαξη των δημοτών και την παράδοση της περιουσίας του δήμου !!!

Στο Π.Δ. 169/2013 αναφέρεται:

  1. Η εξασφάλιση των δανείων που χορηγεί το Ταμείο στους αναφερόμενους στο άρθρο 1 του παρόντος δικαιούχους για τους σκοπούς του άρθρου 2 είναι δυνατή με τους εξής τρόπους:
    1. Ενεχυρίαση ή εκχώρηση εκ μέρους του δανειολήπτη προς το Ταμείο των αναγκαίων για την ομαλή εξυπηρέτηση του δανείου ποσών από τα συνολικά έσοδα αυτού ή, αν ο δανειολήπτης είναι ΟΤΑ, ενεχυρίαση ή εκχώρηση εσόδων από ανταποδοτικά τέλη, από εξειδικευμένες επιχορηγήσεις ή από το τμήμα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
    2. Εγγραφή υποθήκης επί ακινήτων ή μέρους αυτών για το ποσό του δανείου εφόσον τα ακίνητα αυτά ανήκουν κατά κυριότητα στον δανειολήπτη και είναι δεκτικά απαλλοτριώσεως υπό τη γενική του όρου έννοια.
    3. Σύσταση ενεχύρου επί κινητών ή μέρους αυτών για το ποσό του δανείου εφόσον τα κινητά αυτά ανήκουν κατά κυριότητα στον δανειολήπτη και είναι δεκτικά μεταβιβάσεως.
    4. Παροχή εγγύησης υπέρ του δανειολήπτη εκ μέρους αναγνωρισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων ή χρηματοπιστωτικών οργανισμών της Ελλάδας και του εξωτερικού ή ενωσιακών οργάνων ή διεθνών οργανισμών που έχουν μεταξύ των σκοπών τους την παροχή τέτοιων εγγυήσεων.
  2. To είδος και οι όροι εξασφάλισης του δανείου με έναν ή περισσοτέρους από τους τρόπους της προηγουμένης παραγράφου καθορίζονται ύστερα από την αξιολόγηση της σκοπιμότητας του δανείου καθώς και της βιωσιμότητας, της ορθολογικής οργάνωσης και της πιστοληπτικής ικανότητας του υποψηφίου δανειολήπτη.