ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ


Για να μπορέσει κανείς να πάρει χρήματα από το Παγκόσμιο Ταμείο, θα πρέπει να συμβούν τα ακόλουθα:

 1. Να διαθέτει τον ειδικό κλειδάριθμο για την πρόσβαση στο Παγκόσμιο Ταμείο. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολύ λίγοι είναι αυτοί που διαθέτουν τέτοιο κλειδάριθμο σε όλο τον πλανήτη!
 2. Να βάλει ως εγγύηση αντίστοιχη περιουσία για να διασφαλιστεί η επιστροφή των κεφαλαίων.
 3. Να καταθέσει αναλυτική πρόταση (ενδεικτική λίστα έργων, προϋπολογισμός, χρονοδιαγράμματα, κ.λπ.) η οποία θα αιτιολογεί τις δράσεις που θα αναπτυχθούν με την αιτούμενη χρηματοδότηση.
 4. Πρέπει να είναι δημόσιος φόρεας. Μόνο δημόσιος φορέας δικαιούται να κάνει αίτηση για χρηματοδότηση.

Από το 1 – 3 είναι όλα έτοιμα. Ο Αρτέμης Σώρρας έχει τον κλειδάριθμο, βάζει τις εγγυήσεις και έχει ετοιμάσει με όλη την ομάδα των επιστημόνων που συμμετέχουν, την αναλυτική πρόταση έργων σχετικά με την αιτούμενη χρηματοδότηση. Το μόνο που απομένει είναι το 4, δηλαδή να βρεθεί ο φορέας που θα κάνει την αίτηση και για τον οποίον θα γίνουν τα έργα.

Δημόσιοι φορείς είναι:

 • Βασιλέας
 • Αρχιεπίσκοπος αυτοκέφαλης Εκκλησίας
 • Πρόεδρος / Πρωθυπουργός
 • Υπουργός Οικονομικών υπό προϋποθέσεις
 • Δήμαρχος Καλλικρατικού Δήμου.

Ο Αρτέμης Σώρρας, που θα ενεργεί ως ο Θεματοφύλακας, έχει ήδη καταθέσει αίτημα στο Παγκόσμιο Ταμείο με προϋπολογισμό για όλη την Ελλάδα και την Κύπρο ύψους 2,3 τρις. Έχει πάρει ήδη την προέγκριση αλλά δεν μπορεί να προχωρήσει γιατί δεν είναι θεσμός. Όμως στις 15 Νοεμβρίου 2013 έχει πρωτοκολληθεί το πρώτο αίτημα Δήμου και η διαδικασία είναι σε εξέλιξη.

Ο Δήμος λόγω “Καλλικράτη”, είναι μια ανεξάρτητη κρατική νομική οντότητα, αναγνωρίζεται και έχει δικαίωμα να αιτηθεί ως φορέας.

Χρειάζεται λοιπόν η συνεργασία του δημάρχου με τον Αρτέμη Σώρρα για να εκπληρωθούν και οι 4 προϋποθέσεις που θέτει το Παγκόσμιο Ταμείο.

Η παροχή κεφαλαίων καταχωρείται σε αυτόν που δεσμεύει την περιουσία του ως εξασφάλιση και θεωρείται ως προσωρινή παραχώρηση. Θα πρέπει να αποπληρωθούν από τον ίδιο εντός 50 ετών με ετήσιες δόσεις (2% ανά έτος) για να μπορέσει να ελευθερώσει τη δική του περιουσία, και ο τόκος είναι μηδέν.


Οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι οι εξής:

summary

Α. ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Κατάθεση αιτήματος)

Το δημοτικό συμβούλιο αναθέτει στον δήμαρχο ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΙΟ ΕΠΕΝΔΥΤΗ Η/ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΡΓΑ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ. Ο δήμαρχος δεν θα πρέπει να προβεί σε καμία ενέργεια η οποία θα αποφέρει βάρος στο δήμο. Η απόφαση αυτή είναι καθ’ όλα νόμιμη σύμφωνα με το νόμο του Καλλικράτη.

Το δημοτικό συμβούλιο αναθέτει / ορίζει τον δήμαρχο ως επίσημο και πλήρως εξουσιοδοτημένο υπογράφοντα αξιωματούχο του Δήμου, ο οποίος ανέκκλητα και υπό όρους, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί στο να προβεί με κάθε δυνατό και νόμιμο μέσο στην ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ, οι οποίοι θα καλούνται στο ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΝΑ ΔΟΜΗΣΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΑΝ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ / ΔΗΜΟΣΙΟ (με συγκεκριμένες διαδικασίες). Ο Δήμαρχος οφείλει να δράσει είτε μόνος, είτε δι’ εκπροσώπων του με σκοπό την με κάθε νόμιμο τρόπο ανεύρεση πόρων και μέσων για κατασκευή δημοσίων έργων και υλοποίηση κοινωφελών δράσεων προς όφελος του Δήμου και των Ελλήνων γενικότερα, καθώς και για την εφαρμογή επενδυτικών σχεδίων που θα υλοποιηθούν προς όφελος των συμπολιτών μας βάσει μιας αναπτυξιακής προοπτικής όπου θα προωθηθεί η ευημερία, θα βοηθήσει στην καταπολέμηση της ανεργίας, μόχλευση της τοπικής οικονομίας. Επιπρόσθετα θα βοηθήσει στο να ανακουφιστεί ο κόσμος και οι επιχειρήσεις από τα δάνεια, να προστατευτούν οι περιουσίες από τις κατασχέσεις και τους πλειστηριασμούς αλλά και της χώρας γενικότερα (αύξηση του ΑΕΠ, της φορολογητέας ύλης, των ασφαλιστικών εισφορών, κλπ.).

Αφού η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου έχει παρθεί και ο δήμαρχος είναι άρρηκτα (ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ) εξουσιοδοτημένος με διαρκή, κληρονομική ισχύ να εκπροσωπεί ως ο υπεύθυνος λειτουργός του Δήμου (για την συγκεκριμένη περίπτωση), τότε ο ίδιος αιτείται προς τον Αρτέμη Σώρρα (ο οποίος είναι ένας εν δυνάμει επενδυτής) για να δομήσει χρηματοδότηση ώστε να υλοποιηθούν έργα στην περιοχή του Δήμου.

Σε αυτό το αίτημα / πληρεξουσιότητα περιγράφεται η πρόθεση και ο τρόπος που ο Αρτέμης Σώρρας δύναται να δομήσει χρηματοδότηση για την υλοποίηση έργων στον Δήμο, για την οποία ο Δήμος δεν θα φέρει καμία άμεση ή / και έμμεση ευθύνη, περιγράφεται ο νόμος όπου δεν δίδεται το δικαίωμα να επιστρέψει με κανένα τρόπο βάρος προς τον Δήμο / Δημόσιο και περιγράφονται οι όροι και οι περιορισμοί μέσα στους οποίους θα πρέπει να υλοποιηθεί η όλη προσπάθεια, για την υλοποίηση της δόμησης χρηματοδότησης.

Αυτό το αίτημα / πληρεξουσιότητα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως σύμβαση έργου, ανάθεση έργου, κ.λπ.

Στο σημείο «1» υπογράφεται το πληρεξούσιο και διασφαλίζεται και σε συμβολαιογράφο.
Όλες οι αποφάσεις που μπορούν να επιφέρουν υποχρεώσεις ή/ και να περιέχουν κανόνες ή οποιοδήποτε βάρος προς τον εκάστοτε Δήμο και κατ’ επέκταση προς το Δημόσιο, υποχρεωτικώς πρέπει να περνάνε από την εποπτική επιτροπή (Υπ. Εσωτερικών).

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή δεν πρόκειται για καμίας μορφής σύμβασης έργου, ανάθεση όποιας μορφής, δανεισμός ή και δημιουργία κανόνων κ.λπ. αλλά πρόκειται για ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΜΗΣΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΝΕΝΑ ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / ΔΗΜΟ αυτή η συγκεκριμένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δεν χρειάζεται να περάσει από τον επόπτη.

Όταν τα χρήματα θα πιστωθούν στο λογαριασμό και θα είναι όλα έτοιμα προς εκταμίευση, τότε και μόνον τότε θα γίνουν οι ανάλογες ειδικές προτάσεις προς το δημοτικό συμβούλιο για τις τελικές συμβάσεις κ.λπ.

* Υπόδειγμα απόφασης δημοτικού συμβουλίου doc

Σχετικά με το πληρεξούσιο

Ο Δήμαρχος αφού έχει την ανάθεση του δημοτικού συμβουλίου, όπως πιο πάνω περιγράφεται, δίνει Αίτημα / Πληρεξούσιο στον Αρτέμη Σώρρα να προβεί στην υλοποίηση της δόμησης χρηματοδότησης όπως ο ίδιος έχει καθορίσει. Σε γενική μορφή, το πληρεξούσιο / αίτημα δηλώνει τα ακόλουθα:

 1. Περιγραφή της ενημέρωσης που έγινε από τον Αρτέμη Σώρρα στην οποία εμφαίνεται με λεπτομέρεια η διαδικασία της υλοποίησης της δόμησης χρηματοδότησης.
 2. Περιγραφή των έργων που προτείνονται (Προϋπολογισμοί για 123 ενότητες έργων, που δεν είναι ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟ αλλά μπορούν να θεωρηθούν μόνο ως βάση).

Στο πληρεξούσιο θα πρέπει να καλυφθούν όλες οι δυνατές πιθανότητες αστοχίας και οι οποίες περιληπτικά αφορούν στα ακόλουθα:

 1. Αλλάζει ο Δήμος νομική μορφή.
 2. Ο δήμαρχος αλλάζει γνώμη (είτε λόγω πιέσεων από τρίτους – δημοτικό συμβούλιο, Κρατικός Φορέας, δημότης κ.λπ. είτε από μόνος του).
 3. Διαταράσσεται η νοητική του υγεία μετά την υπογραφή.
 4. Καθαιρείται ή / και δεν επανεκλέγεται ό ίδιος ως δήμαρχος.
 5. Απεβίωσε ο δήμαρχος.

α. Υπό όρους αμετάκλητη πληρεξουσιότητα

Αυτό καλύπτει την περίπτωση 1 & 2 πιο πάνω. Θα είναι αμετάκλητο εάν και εφόσον ο Θεματοφύλακας τηρεί τα συμφωνηθέντα (όρους του πληρεξουσίου). Εάν όμως ο Θεματοφύλακας δεν τηρεί ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ τους όρους, τότε και μόνον τότε θα μπορεί ν’ ακυρωθεί.

β. Διαρκείας

Αυτό καλύπτει την περίπτωση 3 πιο πάνω και άρα με το να είναι διαρκείας παραμένει σε ισχύ μέχρι το θάνατο ή την αλλαγή του.

γ. Κληρονομικότητα και μεταθανάτια ισχύ

Αυτό καλύπτει το 4 & 5 πιο πάνω. Η ιδιότητα εξάλλου του Δημάρχου παραμένει σε ισχύ γιατί ο Δήμος υπάρχει για πάντα, όμως επειδή η περίπτωση εδώ δεν είναι σύμβαση, δεν καλύπτεται από το νόμο και άρα για να μην υπάρχουν κενά, θα πρέπει να παρθεί ειδική απόφαση από το δημοτικό συμβούλιο που να καλύπτει το κενό, για να μπορεί να έχει ισχύ έτσι και αλλιώς και να μην υπάρχουν διαφωνίες στο μέλλον.


Επειδή ο εντολοδόχος (Αρτέμης Σώρρας) φέρει την πληρεξουσιότητα του Δημάρχου έχει έννομο συμφέρον και επωμίζεται όλα τα βάρη που προκύπτουν κατά τη διαδικασία και επειδή από την άλλη ο Δήμος δεν έχει κανένα κόστος και δεν δεσμεύει καμία του περιουσία, η πράξη κατά την υλοποίηση θα πρέπει να μην διακοπεί γιατί εάν συμβεί, οι ζημιές του Θεματοφύλακα θα είναι ανυπολόγιστης αξίας και άρα θα μεταφερθούν εμμέσως βάρη προς το Δήμο / Δημόσιο (κυρώσεις).

Εάν προκύψει ακύρωση για οποιοδήποτε λόγο και που δεν αφορά δυσλειτουργίες που προκλήθηκαν από τον Θεματοφύλακα, καταστρατήγηση των συμφωνηθέντων (που θα μπορεί να αποδειχθεί), το κόστος που θα δημιουργηθεί προς την πλευρά του Θεματοφύλακα, θα προκαλέσει αναγκαστικά κυρώσεις για αποζημιώσεις προς το Δήμο που σημαίνει μεταφορά βαρών προς το Δήμο / Δημόσιο και που εξ’ αρχής ορίζεται ότι δεν είναι στις προθέσεις.

Γι’ αυτό το λόγο και βάσει των πιο πάνω, θα πρέπει να μην υπάρχει κανένα περιθώριο πιθανότητας αστοχίας και κατά συνέπεια να προκύψει προσβολή του έννομου συμφέροντος και των δικαιωμάτων του αντισυμβαλλόμενου – Θεματοφύλακα για να προστατευτεί όντως ο Δήμος από άμεσα αλλά και έμμεσα βάρη.

Θα πρέπει η υπογραφή του δημάρχου να είναι διασφαλισμένη για κάθε πιθανό πρόβλημα. Θα πρέπει να είναι όπως περιγράφεται πιο πάνω: υπό όρους, αμετάκλητη, διαρκείας, κληρονομική στον επόμενο και με μεταθανάτια ισχύ.

Επειδή το πληρεξούσιο γίνεται καθαρά για την ανεύρεση επενδυτών και τίποτα παραπάνω, δεν χρειάζεται να περάσει από Εποπτική Επιτροπή. Εξάλλου το Υπουργείο Δικαιοσύνης επικύρωσε ότι όλα τα έγγραφα και η διαδικασία είναι καθ’ όλα νόμιμα και απέστειλε στο Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών να ελέγξουν εάν έχουν ένσταση (Αρ. Πρωτ. 828/ 17-10- 2013 pdf) στο να υλοποιηθεί η πράξη και τα οποία δεν έχουν φέρει καμία ένσταση.

Έγγραφα που πρέπει να κατατεθούν:

 • Αρχείο 1: Αίτημα/ Πληρεξούσιο που θα υπογραφεί από το Δήμαρχο σε Συμβολαιογράφο
 • Αρχείο 2: Πληρεξούσιο – Αποδοχή μεταξύ Δημάρχου – Αρτέμη

Προσαρτώνται και τα πιο κάτω παραρτήματα:

 • Γενικό κόστος & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ έργων ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ
 • Συγκεκριμένος ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ του Δήμου
 • Διαβατήρια των υπογραφόντων και των μαρτύρων
 • Ανάθεση του δημοτικού συμβουλίου προς τον Δήμαρχο. (Πρέπει να γίνει σε επιστολόχαρτο της Δημοτικής Αρχής)

Όλα τα έγγραφα θα γίνουν στα αγγλικά και στα ελληνικά με σφραγίδα της Χάγης και επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής.

* Περισσότερες πληροφορίες για το πληρεξούσιο (Γνωμάτευση) pdf

Β. ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Δόμηση χρηματοδότησης – Πίστωση χρημάτων)

Αφού κατατεθεί το αίτημα στο Παγκόσμιο Ταμείο σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο εξαρτάται από το σύνολο των Δήμων που θα αιτηθούν, τα χρήματα θα πιστωθούν σε κηδεμονευόμενο λογαριασμό στο όνομα του Θεματοφύλακα. Ο λογαριασμός είναι κάτω από την εποπτεία του Παγκόσμιου Ταμείου.

Στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας υπάρχει περίπτωση να ζητηθούν επιπρόσθετες μελέτες βιωσιμότητας ή να δοθούν περισσότερα στοιχεία για την περιοχή του Δήμου για τον οποίο αιτείται. Ο Θεματοφύλακας θα κάνει ότι χρειάζεται για να προμηθεύσει, με δικά του έξοδα, ότι είναι αναγκαίο.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία και πιστωθούν τα χρήματα ο Δήμος σε συνεργασία με τον Θεματοφύλακα έχει την δυνατότητα να προσθέσει και άλλα έργα που θέλει να υλοποιήσει.

Γ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Έναρξη υλοποίησης – Ειδικές Μελέτες)

Από εδώ και πέρα ξεκινά η περίοδος υλοποίησης των έργων, με πρώτο το στάδιο των μελετών. Φορέας υλοποίησης είναι ο Αρτέμης Σώρρας σε συνεργασία με το Δήμο.

Θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ειδικές μελέτες (αρχιτεκτονικές, οικονομικές, βιωσιμότητας κ.λπ.) για κάθε έργο ξεχωριστά και θα κατατεθούν στο δημοτικό συμβούλιο για αποδοχή – απόφαση και στη συνέχεια οι αποφάσεις θα κατατεθούν προς τον Ελεγκτή / Επόπτη νομιμότητας ΟΤΑ για την τελική έγκριση.

Δ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Κατασκευή και έλεγχος των έργων)

Τοπικό επιστημονικό & εργατικό δυναμικό

Οι κατασκευαστές (εργολάβοι, μελετητές, μηχανικοί, επιστήμονες, εργάτες) των έργων, θα είναι κατά προτεραιότητα / προτίμηση από τον τοπικό πληθυσμό.

Ειδικό Ταμείο

Θα υπάρχει Ειδικό Ταμείο τα οποίο θα διαχειρίζεται τα έργα.

Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Λειτουργία και συντήρηση των έργων)

Η στελέχωση λειτουργίας και συντήρησης των έργων θα γίνει κατά προτεραιότητα από πολίτες του Δήμου. Δεν θα πρέπει να υπάρχει άνεργος δημότης.

Ο Δήμος αφού το έργο αποπληρωθεί από τον Αρτέμη Σώρρα και μεταβιβαστεί σε πλήρη νομή και κατοχή (ως κληροδότημα), ελευθέρων βαρών και υπό την πλήρη διαχείρισή του, θα πρέπει να ακολουθεί το εγχειρίδιο λειτουργίας που θα συνοδεύει το έργο από την αρχή και θα πρέπει να τηρούνται οι όροι όπως αυτό θα συμφωνηθεί (ως προς την ποιότητα, ελέγχους, λειτουργία, προσόντα ένταξης, ύλης κλπ.).